Orientering fra styret Sameiet Smedasundet Amfi
9 nov, 2019
Kategori: Siste nytt

Styret ønsker med dette å orientere andelseiere/beboere om en del saker som vi har jobbet med og som vil berøre oss alle i tiden som kommer. Det er et faktum at bygget vårt nå har passert 17 år, alderen tynger og vedlikeholdet kommer til å kreve stadig mer på sameiets budsjett i årene framover,

Rengjøring av ventilasjonsanlegg på den enkelte leilighet.
Ventilasjonsrørene har ikke vært rengjort siden bygget var nytt. Inspeksjon av anlegget på enkelte av leilighetene viser betydelige avleiringer og behov for rengjøring/støvsuging. Dette vil redusere brannfare og fare for framkalling av allergi. Styret har mottatt tilbud på arbeidet og har besluttet å gjennomføre rengjøringen for alle leiligheten i løpet av neste år (2020). Den enkelte eier/beboer vil bli kontaktet for å avtale tidspunkt.

Forsikring.
Styret har på fellesskapet regning måtte iverksette reparasjon av dekket på en terrasse og følgeskade på leiligheten under. Ingen av skadene ble dekket av forsikringen vi hadde hos Frende Forsikring. En tilleggsforsikring som ville dekke slike skader samt følgeskade, ville hos Frende koste i størrelsesorden Kr.100,000,- i tillegg. Styret har derfor byttet til If Forsikring hvor følgeskade inngår i grunnforsikringen og sameiet sparer derfor betydelig beløp framover, samt at vi får en meget bedre dekning. 

Bytte av forretningsfører.
Mange opplevde rot med innbetaling av «husleien» i forbindelse med bytte av forretningsfører til Hagland Finans AS. Styret hadde også betydelig problem med å følge opp sameiets økonomi, samt at avtalen inneholdt klausuler om timepriser på konsultasjoner for oppretting av uklarheter, feil og mangler. Styret besluttet derfor å si opp avtalen med Hagland Finans AS, og inngikk videre ny avtale med HAUBO. Styret vurderer denne til å være gunstigere og håper framtiden vil vise at dette er korrekt. Bl.a. reduseres revisorutgiftene med kr 18.000,- årlig (kr.4.000,- mot kr 22.000,-), vi får tilgang til den gunstige forsikringsavtalen med If, samt at vi får tilgang til lovpålagt HMS-system og vedlikeholdssystem, begge de siste mot betaling.

HMS-system.
Sameiet er i henhold til norsk lov pålagt å ha og ajourholde et HMS-system (HMS =Helse, Miljø og Sikkerhet). Vi kjøper dette av HAUBO, som da er behjelpelig med å opprette dette og vil gjennomføre revisjon annen hvert år.

Vedlikeholdssystem.
Styret har i mange år vært svært avhengig av kunnskapen og innsikten til Gustav Risanger for bl.a. vedlikeholdet av bygget. Nå har han truet med at inneværende år blir hans siste som varamann til styret, selv om han ivaretar mer enn vi andre i styret. Blant annet av denne grunn har styret besluttet å innføre et vedlikeholdssystem for sameiet, Dette vil medføre at vi får en gjennomgang og revisjon av bygget og vedlikeholdet vil bli planlagt i sykluser på 10 år. HAUBO er behjelpelig med å søke 50% refusjon av kjøpsprisen hos Husbanken. Vi håper dette vil lette budsjettarbeidet og også gjøre det lettere å få rekruttere nye styremedlemmer.

Vask/bytte av gulvtepper/matter.
Styret har også sagt opp gjeldende avtalen for vask/bytte av matter i bygget (8stykker). Vi har inngått ny avtale med et lokalt firma, som vil tre i kraft på nyåret og regner med en årlig besparelse på ca. kr.10.000,-.

Maling av bygget vestside.
Vi er nå kommet til maling av byggets vestside, det er ca 10 år siden sist. Den er også den dyreste, vi har et bud på over 1 million, hos den som hadde det laveste budet på malerarbeider i 2019. I tillegg kommer stilas m/montasje helt i nord og sør. Styret har vurdert å fordele arbeidet over flere år, men dette vil fordyre. Styret innhenter flere anbud og vil bruke av oppsparte midler (egenkapital) samt øke «husleien» og dermed få fullført maling av byggets vestside i sesongen 2020.Bruk av deler av egenkapitalen i 2020 vil forhåpentligvis gi mindre vedlikeholdsutgifter i årene framover dermed være med på å få egenkapitalen opp i nødvendig størrelse raskt.

Husleieregulering.
Av det som er sagt ovenfor anser styret det nødvendig og ansvarlig å øke husleien. Den delen som utgjør Get-abonnement ligger fast kr.292,- pr måned og leilighet. Husleien dannes på grunnlag av størrelse (kvm) og har tidligere vært øket i prosent. I 2019 har leien ligger på kr.17,08 pr kvm og måned. Styret finner det mer hensiktsmessig å bruke et fast kronebeløp i husleie pr kvm og måned og har fastlagt den til kr 20,- /kvm/måned. Det vil si en økning på kr 2.92 /kvm/måned. Detaljert informasjon om innbetaling vil komme fra HAUBO.

Husk at det er den enkelte leilighetseiers ansvar å sørge for å si opp eventuell avtale med bank for betaling til Hagland Finans AS og opprette ny betalingsavtale til HAUBO med den nye husleien fra 1/1-20.

  

Haugesund, 06.11.2019

For styret Sameiet Smedasundet Amfi

Nils Arne Nesbjørg
Styrets sekretær