Vedtekter for seksjonssameiet Smedasundet Amfi

(Rev. 1. gang 23.02.05, 2. gang 22.02.06 og 3. gang 01.03.07)

 1. NAVN
  Sameiets navn er Sameiet Smedasundet Amfi, Haugesund. Eiendommen har matrikkelbetegnelse gnr. 40, bnr. 2, Haugesund og gateadresse Smedasundet 55 – 56, 5528 Haugesund.  
 2. FORMÅL
  Sameiets formål er å ivareta eiernes felles interesser, herunder administrasjon av hele eiendommen med tilhørende fellesanlegg av enhver art og alt som er forbundet med dette.
 3. EIENDOMMEN
  Eiendommens matrikkelbetegnelse er gnr. 40, bnr. 2, Haugesund og gateadresse Smedasundet 55 – 56, 5528 Haugesund. Eiendommen er seksjonert og oppdelt i til sammen 58 boligseksjoner. For hver seksjon er fastsatt en sameiebrøk basert på seksjonens areal. Hver seksjon disponerer egen parkeringsplass samt egen bod i garasjeanlegget, jfr. vedlagte oversikt hvor parkeringsplassene og bodene er merket med leilighetsnr. De overskytende parkeringsplassene, herunder plassene som er avsatt for handicappede, skal kun disponeres etter avtale med sameiets styre. Alle deler av eiendommen som i henhold til seksjoneringsbegjæringen ikke omfattes av seksjoner, er fellesanlegg. Tomten eies i sameie mellom seksjonseierne.
 4. RETTSLIG OG FYSISK RÅDIGHET
  Den enkelte seksjonseier har full rettslig rådighet over sin seksjon. Ved utleie av boligseksjonen plikter seksjonseier å opplyse om leietakers navn og egen adresse i utleieperioden.
  Tildelt plass i garasjeanlegget kan ikke overdras adskilt fra respektive eierseksjon; utleie av parkeringsplass skal fortrinnsvis skje til seksjonseiere. Sameiet disponerer 5 stk HC-parkeringsplasser (Nr. 13, 15, 19, 20 og 23).
  Ved behov kan Sameiets seksjonseiere søke styret om å få disponere en av disse. Eventuelt tildelt HC-parkeringsplass er midlertidig, og plassen tilbakeleveres til opprinnelig seksjon når behovet ikke lenger er til stede. Seksjonene må ikke nyttes slik at de er til unødig eller urimelig ulempe for eierne eller brukere av andre seksjoner. Fellesareal og fellesanlegg må ikke nyttes slik at andre eiere eller brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. Sameiermøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Innvendig vedlikehold av seksjonene, inkludert inngangsdør, terassedør og terasse, påhviler den enkelte sameier. Unnlater denne å foreta det vedlikeholdet som er nødvendig for å avverge fare eller ulemper, kan sameierne sørge for vedlikeholdet for vedkommendes regning. Sameierne må ikke uten sameiets samtykke gjøre utvendige bygningsmessige forandringer på sin seksjon eller på eiendommen for øvrig. Sameierne må ha styrets samtykke før det kan foretas eksteriørmessige forandringer vedr. farger, oppsetting av markiser, antenner og lignende Styret kan ikke nekte samtykke uten saklig grunn.
 5. SAMEIERMØTE
  Sameiermøtet er sameiets øverste organ. I sameiermøtet har sameierne en stemme for hver seksjon de eier. Ordinært sameiermøte skal avholdes innen utløpet av februar måned hvert år. På dette møtet skal følgende saker behandles:
  – Styrets årsberetning
  – Behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående år
  – Behandle styrets forslag til budsjett for inneværende år , forutsatt at det ikke er behandlet i et tidligere sameiemøte
  – Valg av styre og eventuelt revisor
  – Andre saker som er nevnt i innkallingen Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig eller når minst 4 seksjonseiere skriftlig krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
  Ordinært sameiermøte innkalles skriftlig med minst 14 – fjorten – dagers varsel; ekstraordinært sameiermøte kan innkalles med kortere varsel. Forslag som ønskes behandlet i sameiermøte, og som krever 2/3 av frammøtte stemmeberttigede, må være angitt i innkallingen og være styrebehandlet. Vedtak treffes iht Eierseksjonslovens bestemmelser.
 6. STYRET
  Sameiet skal ha et styre på 3 medlemmer (formann, kasserer og sekretær) og en varamann, valgt på sameiermøtet. Sameiermøtet velger også styrets formann. Styret velges for to år om gangen. Første gang velges sekretær og varamann kun for ett år. Sameiet velger valgkommite bestående av 2 personer; valgkommiteen skal i god tid før sameiemøtet, her kalt årsmøtet, foreslå kandidater for valg til det nye styret. Styret står for forvaltningen av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøter. Styret skal ansette revisor og kan engasjere forretningsfører og vaktmester. Styret fastsetter lønn for forretningsfører og vaktmester og utarbeider arbeidsinnstruks for vaktmesteren. Styret forplikter sameiet utad ved underskrift av formannen. Styrets formann er berettiget og forpliktet til å motta forkynnelser, pålegg etc. rettet mot sameiet. Sameiets midler innsettes på bankkonto. Alle regninger attesteres av formann før de betales av kasserer. Styret er fullt ut underlagt sameiermøtets bestemmelser/instrukser. Styret må forelegge sameiermøtet alle saker av særlig viktighet.
 7. FELLESUTGIFTER
  Styret utlikner på sameierne alle fellesutgifter som eiendomsrett og drift av fellesanlegg medfører. Dette inkluderer ikke utgifter som er undergitt eksklusiv bruksrett. Slike fellesutgifter vil for eksempel være utgifter til vedlikehold av bygning og fellesanlegg, utvendig belysning og belysning av fellesområder, vaktmesterordning, forsikringspremie og forretningsførsel m.v. Faste utgifter og utgifter som erfaringsmessig vil påløpe skal søkes utlignet i en fast månedlig sum. Andre ekstraordinære utgifter søkes innkrevet ved beløp som fordeles over en hensiktsmessig periode. Krav om innbetaling av slike ekstraordinære utgifter skal oversendes samtlige sameiere skriftlig og med minst 30 dagers varsel, om ikke kortere varsel er nødvendig for å hindre vesentlig tap. Fellesutgiftene fordeles på eierseksjonene i samsvar med sameiebrøken; Sameiets utgifter til Get ifm Kollektiv 3play, på bakgrunn av foreliggende faktureringsprinsipp, fordeles pr. seksjon.
 8. VEDLIKEHOLDSFOND
  Styret har plikt til å sørge for tilfredsstillende vedlikehold av eiendommen (se §9) og til å påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. Styret skal sørge for innkreving av seksjonseiernes andeler av fellesutgiftene. Videre skal styret sørge for at det opprettes et fond til dekning av påregnelige fremtidige vedlikeholdsutgifter. Ved godkjennelse av årsregnskapet skal sameiemøtet vedta hvor mye som skal avsettes til vedlikeholdsfondet.
 9. VEDLIKEHOLD AV FELLESANLEGGENE
  Styret besørger vedlikehold, reparasjon og renhold av alle deler av eiendommen som ikke er undergitt eksklusiv bruksrett samt av alle felles ledninger og innretninger. Videre besørger styret alle felles utearealer tilstrekkelig opplyst.
  Seksjonseier er selv ansvarlig for eventuelle lekkasjer og følgeskader forårsaket av uautoriserte endringer som er foretatt på seksjonens rør/avløpssystem; kostnader i denne forbindelse er sameiet uvedkommende. Det etableres småbåthavn iht vilkår gitt av Haugesund kommune/KarmsundHavnevesen.
  Tillatelsen disponeres av Smedasundet Amfi’s Båtforening, og etableringen overlates foreningen som selv bekoster anlegget og drift av anlegget etter eget reglement; reglementet skal godkjennes av Sameiet.
 10. FORSIKRING
  Styret tegner en felles og fullverdig huseierforsikring på eiendommen. Forsikringen skal i den utstrekning det er mulig å få slik dekning hos norsk selskap uten ekstraordinær høy premie, også omfatte rettslig erstatningsansvar. Forsikringen skal også omfatte inventar og løsøre som sameiet måtte eie. Premien betales som del av fellesutgiften. For øvrig dekker den enkelte sameier selv sitt forsikringsbehov.
 11. TVISTER
  Eventuelle tvister i forbindelse med sameierforholdet avgjøres etter tvistemålslovens bestemmelser.
 12. DIVERSE
  For øvrig gjelder lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 (eierseksjonsloven), slik lovens bestemmelser til enhver tid lyder.
  Sameievedtektene er bindende for nåværende og fremtidige eiere av seksjoner i eiendommen.
  Vedtektene kan bare endres i samsvar med reglene i eierseksjonsloven.

 

Opprinnelig: Haugesund, den …………..2002. (Leilighetene innflyttet januar/februar 2002)
Revisjon 1: Styrebehandlet 03.02.05, vedtatt i Sameiemøte (Årsmøte) 23. februar 2005.
Revisjon 2: Styrebehandlet 02.02.06, vedtatt i Sameiemøte (Årsmøte) 22. februar 2006)
Revisjon 3: Styrebehandlet 26.11.07, vedtatt i Sameiemøte (Årsmøte) 1. mars 2007

Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt på nedsiden av Strandgaten. Fra leilighetene kan man følge med båttrafikken gjennom Karmsundet og Smedasundet - eller spasere på bryggekanten.

Som beboer kan du logge deg inn på nettstedet for mer informasjon.

Adresse

Smedasundet 55-56
5528 Haugesund