Båtforeningen

Her finner dere informasjon om båtforeningen.

Båtforeningen i Smedasundet Amfi disponerer 9 båtplasser.

Det er ledig en plass i båtforeningens brygge. Interesserte bes kontakte Otto Ravnås (B6C), 52 72 84 39

Båtforeningen

Reglement for båtforeningen

REGLEMENT – SMEDASUNDET AMFI SMÅBÅTHAVN

Behandlet i Sameiemøte 23. februar 2005
(Revidert i Sameiemøte 21. oktober 2009.)

 1. Kaien er del av fellesarealet og er Sameiets eiendom.
 2. Søre del av Sameiets kailengde skal være fri til gjestebåter for kortere opphold (eksempelvis week-end-opphold). Småbåthavnen etableres i nordre del samt i ”halvrunding”, og flytebryggen er åpen for alle beboere ifm bading og for gjester å legge til for av- og påstigning fra/til mindre båter.
 3. Disse regler for Smedasundet Amfi’s Småbåtforening skal godkjennes av Sameiets styre og også meddeles Sameiet.
 4. Båtforeningen tildeler ledig båtplass, og plass kan bare tildeles og opprettholdes av eier av leilighet i Smedasundet Amfi.
  Den som tildeles båtplass må eie egen båt og være reell bruker av båten; privat fremleie eller utlån av båtplass er ikke tillatt.
  Ved salg av båt, uten at det reelt er bytte i ny båt eller ny båt ikke er anskaffet innen 12 måneder, faller retten til båtplass bort og overdras iht pkt. 7; det kan eventuelt søkes på ny.
 5. Båtenes størrelse i havna begrenses av høyden og som settes til max 150 cm over nordre kaihøyde ved flo sjø. Det er ikke tillatt med seilbåt, og aktsomhet må utvises ifm antenner på båter langs nordre kai. Alle båter skal merkes slik at de kan identifiseres.Sameiet Smedasundet Amfi er ikke ansvarlig for skader som måtte bli påført båtene, enten av de andre båtene i båthavnen, skader påført på grunn av trafikken gjennom Smedasundet eller pga hærverk.Sameiet er heller ikke ansvarlig i tilfelle skade på 3. person; alle båter skal ha ansvarsforsikring.
 6. Alle anleggs- og driftskostnader forbundet med båthavnen, også egne forsikringer av innretningene og mulig ansvar, bæres av og deles likt mellom de som er tildelt båtplass; en forholdsmessig andel bæres av Sameiet hvis gjesteplassen(e) påvirkes. Anleggsutbygging/endring av noen størrelse skal før igangsetting godkjennes av styret. Den som får tildelt båtplass må selv sørge for nødvendige fortøyninger. Fortøyningene må anlegges slik at de ikke skaper sjenanse for andre båter eller for trafikken i Smedasundet.Ved overdragelse av båtplass, må den som tildeles plass, betale opprinnelig anleggskostnad.
 7. Opprinnelig anleggskostnad/siste kjøpskostnad skal reguleres med Statistisk Sentralbyrås levekårsindeks.Sameiet har forkjøpsrett, deretter seksjonseierne og til slutt eventuell ny eier av solgt leilighet.
 8. I tillegg til ovennevnte anleggs- og driftskostnader avtaler båtforeningen og styret en årlig godtgjørelse for bruk av bryggeplass; beløpet skal dekke strømforbruk til montert lys på flytebrygga. Eventuelt strømuttak fra Sameiets fellesopplegg utover ovennevnte lys betales i tillegg etter avtale.
 9. Det er i samsvar med det kommunale reglement strengt forbudt å tømme eller pumpe ut olje eller oljeblandet vann samt fiskeavfall og lignende i båthavnen eller havneområdet.Joller og utstyr som nøter, teiner, fendere og lignende må ikke legges og/eller festes til bryggen.
 10. Brudd på disse bestemmelsene kan føre til ekskludering fra båtplassen.

Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt på nedsiden av Strandgaten. Fra leilighetene kan man følge med båttrafikken gjennom Karmsundet og Smedasundet - eller spasere på bryggekanten.

Som beboer kan du logge deg inn på nettstedet for mer informasjon.

Adresse

Smedasundet 55-56
5528 Haugesund